Všeobecné obchodné podmienky

D.BOX

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej aj ako „OP“) upravujú podmienky poskytovania všetkých a akýchkoľvek služieb poskytovaných prostredníctvom platformy Direct4.me a podmienky zakúpenia produktu (ďalej aj ako „BOX“) od spoločnosti s obchodným menom:

POWER MODE s. r. o., IČO: 50326945, sídlo: Láb 619, 900 67 Láb, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111381/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ“), ktorá je licencovaným partnerom spoločnosti Direct4.me, Inc. v Slovenskej republike, vrátane právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má od Poskytovateľa zakúpené služby súvisiace s prevádzkou D.BOXu (ďalej aj ako „Užívateľ“).

 

 • BOX je samoobslužné automatizované výdajné alebo podacie miesto a umožňuje doručovanie alebo podanie zásielok bez časového obmedzenia. D.BOX plní svoj účel a umožňuje byť prevádzkovaný iba v spojení so službami, bližšie špecifikovanými tu https://www.direct4me.sk/o-sluzbe/ poskytovanými Poskytovateľom, ktorý je exkluzívnym poskytovateľom týchto služieb na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Služba“). Pre obsluhu D.BOXu jeho Užívateľom je potrebný smartfón a v smartfóne nainštalovaná aplikácia Direct4.me, ktorú je možné si stiahnuť na webovej stránke poskytovateľa, prípadne prostredníctvom digitálnych distribučných platforiem App Store alebo Google Play. Osoba, ktorá Užívateľovi doručuje zásielku do D.BOXU alebo vyzdvihuje zásielku od Užívateľa z D.BOXU, nepotrebuje mať nainštalovanú aplikáciu pre obsluhu D.BOXU (inštaláciu aplikácie však odporúčame aj v tomto prípade, keďže zvyšuje komfort obsluhy), potrebuje mať však mobilný telefón.

 

 1. Zakúpenie D.BOXu a služby

 

 • Kúpa D.BOXu

 

 • BOX si môže Užívateľ ako kupujúci zakúpiť od Poskytovateľa ako predávajúceho prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa https://www.direct4me.sk/eshop/ (ďalej aj ako „Web“) alebo u zmluvných partnerov. D.BOX je možné zakúpiť a používať iba spolu so zakúpením konkrétnej Služby spojenej s D.BOXOM. Bez aktívneho predplatného Služby, D.BOX neplní svoj účel a Užívateľ nemôže plnohodnotne využívať jeho funkcie.

 

 • Ponuka dostupných druhov D.BOXov a ich konkrétna kúpna cena je uvedená na Webe Poskytovateľa a výberom D.BOXU a jeho následným zakúpením Užívateľ s touto cenou súhlasí a zaväzuje sa ju v celom rozsahu uhradiť podľa podmienok uvedených na Webe. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v ponuke ako aj cene D.BOXov bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, výslovne tu neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom, výslovne tu neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 • Užívateľ vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 

 • Užívateľ si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v ponuke Poskytovateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga a patentov Poskytovateľa alebo zmluvných či licenčných partnerov Poskytovateľa, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

 • K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, keď Užívateľ potvrdí výber označeného D.BOXu a Služby a odošle záväznú objednávku. Užívateľ je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Užívateľom zo strany Poskytovateľa, pričom za prípadné chyby prenosu dát Poskytovateľ nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Poskytovateľ bezodkladne potvrdí Užívateľovi informatívnym emailom na Užívateľom zadaný email. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

 

 • Kúpnou zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje, že Užívateľovi tovar, ktorý je predmetom kúpy odovzdá a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo. Užívateľ sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí zaň dohodnutú kúpnu cenu. Užívateľ sa stane vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny v celom rozsahu. Poskytovateľ Užívateľovi tovar a prislúchajúce doklady k tovaru odovzdá a umožní Užívateľovi nadobudnúť vlastníckeho právo. Poskytovateľ si splní povinnosť odovzdať tovar Užívateľovi, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má Poskytovateľ tovar odoslať, odovzdá tovar Užívateľovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Užívateľa a umožní Užívateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá tovar Užívateľovi, ktorý je spotrebiteľom v momente keď mu tovar odovzdá dopravca. Poskytovateľ tovar odovzdá Užívateľovi v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dojednané, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Poskytovateľ tovar pre prepravu. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si Poskytovateľ vyhradzuje právo odoslať tovar Užívateľovi, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Eur vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Ako náhle Užívateľ uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, Poskytovateľ urobí expedíciu v súlade s požiadavkami Užívateľa stanovenými v objednávke.

 

 • BOX má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie D.BOXu. Právo Užívateľa z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má D.BOX pri prechode nebezpečenstva škody na Užívateľa, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Užívateľa založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Poskytovateľ spôsobil porušením svojej povinnosti. Užívateľ D.BOX podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na D.BOXe a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný Poskytovateľa bez zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Užívateľa prevzatím D.BOXu. Ten istý následok má, ak Užívateľ D.BOX neprevezme, hoci mu s ním Poskytovateľ umožnil nakladať. Škoda na D.BOXe, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na Užívateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by Poskytovateľ škodu spôsobil porušením svojej povinnosti. Omeškaním Užívateľa s prevzatím D.BOXu vzniká Poskytovateľovi právo D.BOX po predchádzajúcom upozornení Užívateľa vhodným spôsobom predať potom, čo Užívateľovi poskytol dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak je Užívateľ v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 

 • Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené, alebo zo zákona nevyplýva, inak. Právo z vadného plnenia Užívateľovi neprináleží, pokiaľ Užívateľ pred prevzatím veci vedel, že BOX má vadu, alebo pokiaľ Užívateľ vadu sám spôsobil.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, a to hlavne v prípade, kedy Užívateľ objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Poskytovateľa.

 

 • Predávajúci zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretích osôb rôzne spôsoby dodania/dopravy tovaru podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitné možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny sú uvedené na Webe Poskytovateľa prípadne jeho zmluvných partnerov.

 

 • Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky a reklamačný poriadok Poskytovateľa.

 

 • Zakúpenie Služby

 

 • Po výbere D.BOXu si užívateľ musí vybrať a zakúpiť konkrétne predplatné Služby, ktorá zabezpečuje funkčnosť D.BOXu a možnosť jeho riadneho užívania.

 

 • Ponuka dostupných druhov predplatného Služby a jeho konkrétna cena je uvedená na Webe Poskytovateľa a výberom predplatného Služby a jeho následným zakúpením Užívateľ s touto cenou súhlasí a zaväzuje sa ju v celom rozsahu uhradiť resp. uhrádzať podľa podmienok uvedených na Webe.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že predplatné Služby sa automaticky obnovuje po skončení obdobia jeho platnosti. Užívateľ bude pred skončením aktuálneho obdobia predplatného upozornený na končiacu sa platnosť predplatného Služby a na možnosť zrušenia automatického obnovenia predplatného Služby.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu spoplatnenia služby aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. Aplikácia

 

 • Používanie Aplikácie

 

 • Na využívanie Služby Poskytovateľa si Užívateľ musí nainštalovať Aplikáciu Direct4.me a vytvoriť si v nej svoj užívateľský účet (ďalej aj ako „Účet“), ktorý je bližšie upravený nižšie v týchto obchodných podmienkach. Aplikácia umožňuje Užívateľovi sprístupňovať D.BOX sebe a iným oprávneným osobám, sledovať doručenie alebo vyzdvihnutie zásielky a rozhodovať o spôsobe a mieste doručenia alebo vyzdvihnutia zásielky.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia nemusí byť z dôvodu odstraňovania chýb alebo vykonávania údržby prístupná alebo funkčná bez prerušenia. Chyby v Aplikácii sa Poskytovateľ snaží vždy čo najrýchlejšie odstrániť. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku technickej nefunkčnosti Aplikácie, resp. nesprávnej činnosti Aplikácie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na aktualizáciu alebo zmeny funkcionality Aplikácie bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa.

 

 • V súvislosti s využívaním predplatného Služby Užívateľom, Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi Aplikácie neprevoditeľnú a nepostúpiteľnú licenciu na používanie a prístup k Aplikácii, t. j. na používanie Aplikácie vo svojom mobilnom zariadení za účelom využívania Služby Poskytovateľa.

 

 • Pri používaní Aplikácie nesmie Užívateľ robiť najmä nasledovné úkony:

 

 

 • obchádzať jej bezpečnostné funkcie, rušiť ich a zasahovať do nich;
 • umožniť tretej osobe, ktorá nie je na to v Aplikácii oprávnená, používať Aplikáciu v jeho mene;
 • používať Aplikáciu v čase jej pozastaveného užívania pre Užívateľa, resp. zákazu užívania Aplikácie pre Užívateľa;
 • propagovať nelegálne alebo nezákonné konanie;
 • propagovať konanie, ktoré môže viesť ku škode na majetku, alebo k zraneniu určitej osoby;
 • zasahovať do kódu Aplikácie;
 • zhromažďovať údaje z Aplikácie v rozpore s týmito OP;
 • odosielať v rámci Aplikácie nevhodný, nepravdivý, obscénny alebo výhražný obsah;
 • odosielať obsah, ktorým by ste porušovali autorské právo, právo ochranných známok a celkovo práva tretích osôb;
 • uskutočňovať všetky ďalšie kroky, ktoré sa považujú za nevhodné používanie Aplikácie

 

 • Nedodržanie pravidiel uvedených v článku 3 v bode 3.1.4. týchto obchodných podmienok predstavuje podstatné porušenie týchto obchodných podmienok a môže mať za následok obmedzenie prístupu Užívateľa do Aplikácie.

.

 • Podstatné porušenie OP môže mať pre Užívateľa za následok:

–  okamžité, dočasné alebo trvalé odvolanie práva Užívateľa využívať Aplikáciu;

–  okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie Užívateľovho obsahu v danej Aplikácii;

–  upozornenie zo strany Poskytovateľa;

–  prijatie potrebných právnych krokov voči Užívateľovi;

–  kontaktovanie a poskytnutie nevyhnutných informácií OČTK.

 

 

 • Užívateľský účet v Aplikácii

 

 • Na využívanie Služieb Poskytovateľa, t. j. všetkých funkcií D.BOXu, si Užívateľ musí nainštalovať Aplikáciu Direct4.me na svojom smartfóne a zaregistrovať si v nej svoj užívateľský účet (ďalej aj ako „Účet“).

 

 • Službu Poskytovateľa Užívateľ môže využívať za nasledovných podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne:
 • riadne založený užívateľský Účet v Aplikácii (online registrácia), vloženie všetkých potrebných a pravdivých osobných údajov pri procese registrácie v súlade s aktuálne platným registračným formulárom v čase registrácie, najmä meno a priezvisko/ obchodné meno, adresa trvalého pobytu/ sídla spoločnosti, dátum narodenia/ IČO, kontaktné údaje (telefónne číslo; e-mailová adresa), poprípade iné údaje, ktoré budú registračným formulárom na riadnu registráciu vyžiadané;
 • vek Užívateľa minimálne 18 rokov;
 • súhlas s podmienkami uvedenými v týchto obchodných podmienkach a zároveň akceptovanie podmienok spracúvania osobných údajov

Pre využívanie niektorých funkcionalít, môže byť Užívateľ zo strany Aplikácie požiadaný o prepojenie jeho užívateľského Účtu s platnou kreditnou alebo debetnou kartou, resp. odlišnou platobnou metódou, ktorá je podporovaná Aplikáciou;

 

 • V Účte bude Užívateľ používať svoje skutočné meno a priezvisko; pravdivé osobné údaje a platné informácie o platobnej karte (ak potrebné); pričom sa zaväzujete požadované údaje po zmene vždy bezodkladne aktualizovať.

 

 • V rámci procesu registrácie bude pridelené Užívateľovi osobné heslo. Užívateľ je povinný si chrániť svoje osobné heslo pred jeho zneužitím.

 

 • Užívateľ súhlasí s tým, že nesie plnú zodpovednosť za prístup k svojmu Účtu, za jeho kontrolu a zabezpečenie, a to najmä, ale nie výlučne za užívateľské meno, heslo k svojmu Účtu a za všetky činnosti vykonávané na Účte; rovnako aj za akékoľvek opomenutia, pokiaľ nenahlási, že došlo k zneužitiu Účtu. Užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť neoprávnený prístup a neoprávnené použitie svojho Účtu .

 

 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ má právo pozastaviť platnosť alebo zablokovať Účet v rozsahu potrebnom na:
 • zabezpečenie zákonného používania Aplikácie, ako je, okrem iného, prevencia podvodov, posudzovanie rizika, vyšetrovanie a podpora zákazníkov;
 • zabezpečenie súladu s týmito obchodnými podmienkami;
 • dodržiavanie príslušných právnych predpisov alebo nariadenia súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo iného štátneho alebo vládneho orgánu alebo;
 • iné účely uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

 • Užívateľ je zodpovedný za poskytnutie správnych, presných a úplných údajov za účelom používania Služby Poskytovateľa.

 

 • Pri poskytnutí neúplných, nepresných alebo nepravdivých informácií zo strany Užívateľa, Poskytovateľ má právo odmietnuť alebo zrušiť registráciu Užívateľa.

 

 • Poskytovateľ má právo pred schválením registrácie Užívateľa overiť všetky informácie o budúcom Užívateľovi a má právo odmietnuť registráciu v prípade nesprávne, neúplne a nepravdivo poskytnutých údajov zo strany Užívateľa.

 

 • Ak si Užívateľ zvolí nevhodné a neslušné Užívateľské meno, Poskytovateľ je oprávnený zablokovať Užívateľovi možnosť registrácie.

 

 • Užívateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa o akomkoľvek zneužití alebo podozrení zo zneužitia používania jeho osobného hesla alebo Účtu.

 

 • Užívateľ je povinný používať D.BOX a Službu Poskytovateľa na nekomerčné účely. Používanie D.BOXu a Služby na prenos vecí vyňatých z bežného obchodu alebo iných vecí spôsobilých ohroziť zdravie alebo život ľudí je zakázané.

 

 • V prípade straty, krádeže alebo zneužitia osobného hesla/ užívateľského Účtu, Užívateľ musí požiadať o blokovanie osobného hesla alebo zablokovanie spojenia Aplikácie s jeho Účtom. Žiadosť o blokovanie osobného hesla alebo zablokovanie spojenia Užívateľ odošle na nasledovnú e-mailovú adresu uvedenú na Webe určenú na oznamovanie takýchto udalostí.

 

 1. Poskytovanie Služby

 

 • Všeobecné ustanovenia

 

 • Po úspešnej registrácii Užívateľa je Užívateľ oprávnený využívať Službu. Obsah Služby, ktorú si Užívateľ zakúpil, je uvedený na Webe a Užívateľ vyhlasuje, že sa s obsahom a podmienkami zakúpenej Služby vopred oboznámil.

 

 • Poskytovateľ nezodpovedá za riadne doručenie alebo vyzdvihnutie zásielok do alebo z D.BOXu. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je poštovým podnikom ani kuriérskou službou.

 

 • Záväzkové vzťahy medzi Užívateľom a treťou osobou (predaj, platba, záväzky, záručné podmienky, dodanie, údržba a ostatné veci súvisiace so zásielkou) sú oddelené od vzťahu Užívateľa a Poskytovateľa. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za doručenie zásielok zo strany tretích osôb.

 

 • Poskytovateľ priamo ani nepriamo nepodporuje ani nezaručuje nič, čo súvisí s tovarom, službami, dodávkami alebo informáciami tretích strán.

 

 • Služba môže byť obmedzená alebo k dispozícii len v niektorých krajinách, v ktorých bola zriadená logistická podpora na poskytovanie Služby. V prípade krajiny, v ktorej neexistuje podpora je používanie D.BOXu len pre osobné použitie. Užívateľ akceptuje a chápe, že napriek nákupu D.BOXu a registrácii, v prípade krajiny, ktorá nemá uvedenú logistickú podporu, nie je k dispozícii Služba v celom svojom rozsahu. Krajiny ktoré majú podporu sú uvedené na Webe Poskytovateľa.

 

 • Proces doručovania

 

 • Po tom ako logistická spoločnosť (kuriér) vyzdvihne zásielku od odosielateľa, najneskôr jeden deň pred doručením zásielky, Užívateľ dostane od logistickej spoločnosti oznámenie o plánovanom doručení zásielky s možnosťou presmerovania doručenia zásielky do D.BOXu. Ak si Užívateľ vyberie pre doručenie svojej zásielky D.BOX, logistická spoločnosť má povolené používať tento spôsob doručenia.

 

 • Po doručení zásielky do vybraného D.BOXu, Užívateľ dostane upozornenie, že zásielka je k dispozícii na vyzdvihnutie. Užívateľ prostredníctvom svojho mobilného telefónu je oprávnený otvoriť D.BOX, v ktorom sa nachádza jeho zásielka.

 

 • Na prevzatie zásielky si Užívateľ musí vo svojom mobilnom telefóne aktivovať funkciu GPS. Poskytovateľ zaregistruje polohu Užívateľa pred D.BOXom a uloží si tieto informácie (umiestnenie, dátum, čas) do svojho systému. Tieto informácie predstavujú súčasť osvedčenia o prevzatí zásielky.

 

 • Užívateľ musí naskenovať QR kód D.BOXu svojím mobilným telefónom. Po správnom naskenovaní, hlasový token dá pokyn na otvorenie D.BOXu.

 

 • Poloha GPS Užívateľa sa používa výlučne na účely vyzdvihnutia zásielky zo strany Užívateľa a je potrebná na potvrdenie, že Užívateľ si vyzdvihol riadne svoju zásielku.

 

 1. Osobitné ustanovenia

 

 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú čiastočným alebo úplným prerušením funkcionality Aplikácie alebo Webu najmä, ale nie výlučne z dôvodu bežnej údržby alebo odstraňovania technických problémov.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ môže v prípade potreby bežnej údržby alebo odstraňovania technických problémov bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť alebo prerušiť fungovanie Aplikácie alebo Webu.

 

 • Poskytovateľ robí všetko pre to, aby zabránil neoprávnenému prístupu k Aplikácii a/alebo neoprávnenému používaniu Aplikácie a/alebo akémukoľvek inému zneužitiu, avšak nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by Užívateľovi mohla vzniknúť z dôvodu takéhoto neoprávneného prístupu a/alebo neoprávneného použitia a/alebo iného zneužitia Aplikácie.

 

 • Poskytovateľ je oprávnený v prípade neoprávneného prístupu a/alebo neoprávneného používania Aplikácie a/alebo akéhokoľvek iného zneužitia počas prístupu, t. j. používania Aplikácie, robiť všetky opatrenia, ktoré v súlade so svojím vlastným posúdením považuje za potrebné, aby chránil svoje práva a oprávnené záujmy a aby chránil práva a záujmy Užívateľa Aplikácie alebo na ochranu práv a oprávnených záujmov iných osôb.

 

 • Poskytovateľ zabezpečuje bezpečný spôsob prenosu osobných a iných dôverných informácií prostredníctvom Aplikácie a Webu, bezpečné ukladanie údajov a ich ochranu pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou alebo zmenou.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že vzhľadom na charakter Služby, Poskytovateľ nemôže zaručiť, že Služba bude vždy k dispozícii a fungovať nepretržite, bezpečne a bezchybne.

 

 • Oznámenia a akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami a poskytovanou Službou sa primárne uskutočňuje prostredníctvom Aplikácie alebo prostredníctvom nasledovného e-mailu: info@direct4me.sk alebo podaním hlásenia prostredníctvom kanálov zákazníckej podpory dostupných na Webe.

 

 • Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje výlučne D.BOX a Službu za podmienok tu uvedených a neposkytuje žiadne iné plnenia najmä, ale nie výlučne kuriérske služby a služby technickej starostlivosti o D.BOX a nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú treťou stranou alebo Užívateľom pri užívaní D.BOXu a Služby.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov

 

 • Poskytovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov v súlade s nariadením európskeho parlamentu (EÚ) 2016/679 zo dňa 27-04-2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely a spôsobom, ktoré sú bližšie upravené tu : direct4me.sk/ochrana-sukromia

 

 • Užívatelia berú na vedomie, že registráciou v aplikácii berú na vedomie podmienky spracúvania osobných údajov Poskytovateľom a že s týmito boli oboznámení.

 

 1. Zmeny obchodných podmienok

 

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek podľa svojho uváženia, obchodnej politiky a podľa zmeny platnej legislatívy.

 

 • V prípade podstatných zmien obchodných podmienok, Užívateľ bude na takéto zmeny upozornený e-mailom/ notifikáciou v Aplikácii. V prípade pokračovania využívania Služby Užívateľom, toto konanie sa považuje za akceptovanie zmien a doplnení obchodných podmienok s čím Užívateľ výslovne súhlasí.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Tieto obchodné podmienky ako aj všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo vzniknuté sa riadia platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 • Tieto OP sú platné a účinné odo dňa 1.1.2022